Radon är en ädelgas som varje år orsakar cirka 500 fall av lungcancer i Sverige. Det finns markradon och radon som kommer från blåbetong som byggnadsmaterial. Det finns krav från Boverket på att man måste mäta radon i alla flerbostadshus och åtgärda höga halter senast år 2020.

För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en s.k. långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Vad vi erbjuder:

 • Radondosor för korttidsmätning och långtidsmätning.
 • Hela processen med långtidsmätning
 • Mäta radon korttid med elektroniska mätare
 • Radonbesiktning inför åtgärder
 • Radonsanering

Dessa deltjänster levererar vi vid en radonmätning:

 1. Informationsblad till de boende
 2. Utplacering av mätdosor
 3. Inhämtning av mätdosor
 4. Analys på laboratorium
 5. Utförlig rapportskrivning med mätresultat
 6. Vid behov besiktning och åtgärder

Radonmätning pris – klicka här