Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Radon på arbetsplatser

Artikel från Strålsakerhets myndigheten

“Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. “

“Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av arbetsmiljölagen och strålskyddsförordningen.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. En längre tids exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Arbetsmiljöverket kan förelägga med vite om kraven inte uppfylls.”

Läs mer här

Radon i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

“Fastighetsägaren är skyldig att se till att de som bor i huset inte utsätts för radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m³. Det gäller också bostadsrättsföreningar. “

Om du äger flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta. Att mäta radon är enkelt. Mätdosorna är 6 cm i diameter och placeras ut i de lägenheter som ska mätas. Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Läs mer här

Fortsatt radonbidrag en seger för Svensk radonförenings opinionsarbete

“Regeringens besked: Regeringen föreslår 20 000 000 kronor i bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för år 2021.”

Läs mer här

Hur har covid-19 ändrat förutsättningarna för radonmätningar?

“Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen.”

Läs mer här

Vad händer om radonhalten ligger över gränsvärdet?

“Enligt mätdata från Sveriges största mätlaboratorium Radonova har nästan en femtedel av landets arbetsplatser förhöjda radonhalter. Ett första steg att vidta vid förhöjda värden är att undersöka halten under arbetstid. Eftersom de flesta arbetsplatser är ventilationsstyrda och har ventilationen avstängd utanför arbetstid speglar ett årsmedelvärde (mätning gjord dygnet runt) inte alltid värdet under arbetstid.”

Läs mer här

Radonbidraget förlängs bara med ett år

“- Det är en stor besvikelse att se att en så stor del av politiken inte har förstått hur viktigt radonbidraget är. I den presenterade budgeten för 2021 förlängs radonbidraget av regeringen och samarbetspartierna med enbart ett år, medan bidragsnivån väldigt beklagligt sänks. Övriga partier i oppositionen presenterade i sina skuggbudgetar också bara en förlängning med ett år och med samma sänkning. Undantaget är Sverigedemokraterna som tvärtemot har insett värdet av radonbidraget och i sitt budgetalternativ förlänger bidraget i tre år, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförning.”

Läs mer här