Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00
Hitta oss
Måndag - Fredag 08:00 - 17:00

Ska jag vara orolig för tillfälligt höga radonhalter?

“Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det är istället det långsiktiga medelvärdet som har betydelse.

Läs mer här

Viktigt att följa upp höga radonvärden i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

“Radonmätningar görs i regel alltför sällan, men det som är än mer oroande är att flera av våra medlemmar i Svensk Radonförningen vittnar om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Om en mätning visat på höga radonhalter eller värde över referensvärdet bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.”

Läs mer här

Direktronik möter lagkraven – genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning. 

Läs mer här

Eskiltuna är en högrsikkommun för radon

“Eskilstuna är en högriskkommun för markradon och vissa områden är mer utsatta än andra. Just nu pågår ett projekt där kommunen söker upp fastighetsägare för flerbostadshus och ber dem att utföra radonmätningar.”

“Varje fastighetsägare har ansvar för att mäta radon och vidta eventuella åtgärder om nivåer över 200 bq uppmäts. Eskilstuna kommunen har ett tillsynsansvar och kan kräva att fastighetsägare mäter och åtgärdar. Om det inte följs kan kommunen utkräva vite, men det är ingen åtgärd som man har behövt ta till.”

Läs mer och se inslaget – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forhojda-radonhalter-i-eskilstuna

 

Uppskattningsvis dör 450 personer varje år i lungcancer, på grund av radon

“250 000 villor har för hög halt av radon”

“Enligt Boverket har 250 000 villor i Sverige för hög halt av radon. Men det går att göra någonting åt det och nu kan du dessutom söka radonbidrag som innebär 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. “

Läs mer och se hela inslaget – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/boverket-450-personer-dor-varje-ar-pa-grund-av-radon

Vi på Certo är certifierade besiktningsmän vilket gör att med vårt besiktningsutlåtande har du rätt att söka radonbidrag.

Inslag i SVT – “Höga radonhalter i bostäder”

“Det är inte bara de kommunala bostadsbolagen som brister när det gäller att kontrollera och åtgärda radon. Problemen finns även bland privata fastighetsägare. SVT Nyheter och Hem & Hyras egna radontest avslöjar skyhöga värden i bostäder som skulle vara radonsanerade.”

Läs mer och se inslaget – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-stickprovsundersokning-avslojar-tusentals-becquerel-radon-i-radonsanerade-hus