Radon är en luktfri och färglös ädelgas som varje år orsakar cirka 500 fall av lungcancer bara i Sverige. Det finns markradon, radon som kommer från blåbetong och från vatten i borrade brunnar. Vid höga radonvärden behöver man göra en radonsanering.

För bestämning av årsmedelvärde krävs enligt Strålsäkerhetsmyndigheten en mättid av minst 2 månader, och mätningen ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april), en s.k. långtidsmätning. Mätning av radon i hus skall utföras med minst en dosa på varje våningsplan där det finns bostadsrum, dock minst 2 dosor totalt. En korttidsmätning kan utföras om tiden är knapp, eller för snabbkontroll efter utförd radonsanering.

Vad vi erbjuder:

  • Radondosor för korttidsmätning och långtidsmätning.
  • Mäta radon korttid med elektroniska mätare
  • Radonbesiktning inför åtgärder
  • Radonsanering
  • Hjälp med att söka radonbidrag

Radonmätning pris – klicka här