Open/Close Menu Medlem i branschorganisationen Svensk Radonförening

Artikel från Strålsakerhets myndigheten

“Arbetsgivare är skyldiga att känna till radonhalter på arbetsplatser och vid behov vidta åtgärder för att sänka förhöjda radonhalter. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Radonhalten bör mätas under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. “

“Strålsäkerhetsmyndigheten och Arbetsmiljöverket har ett delat tillsynsansvar för radon på arbetsplatser. Radonkraven regleras av arbetsmiljölagen och strålskyddsförordningen.

Att begränsa radonhalten på arbetsplatsen är en obligatorisk del av det lagstadgade arbetsmiljöarbetet. En längre tids exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Arbetsmiljöverket kan förelägga med vite om kraven inte uppfylls.”

Läs mer här

“Fastighetsägaren är skyldig att se till att de som bor i huset inte utsätts för radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m³. Det gäller också bostadsrättsföreningar. “

Om du äger flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Detta gäller även bostadsrättsföreningar. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Enda sättet att få veta radonhalten i fastigheten är att mäta. Att mäta radon är enkelt. Mätdosorna är 6 cm i diameter och placeras ut i de lägenheter som ska mätas. Mätningen ska göras under minst två månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Läs mer här

“Regeringens besked: Regeringen föreslår 20 000 000 kronor i bidrag till åtgärder mot radon i bostäder för år 2021.”

Läs mer här

“Den pågående pandemin och covid-19 har ändrat förutsättningarna för radonmätningar världen över. VD:n för världens största radonlaboratorium Radonova kommenterar här förändringarna i branschen.”

Läs mer här

“Enligt mätdata från Sveriges största mätlaboratorium Radonova har nästan en femtedel av landets arbetsplatser förhöjda radonhalter. Ett första steg att vidta vid förhöjda värden är att undersöka halten under arbetstid. Eftersom de flesta arbetsplatser är ventilationsstyrda och har ventilationen avstängd utanför arbetstid speglar ett årsmedelvärde (mätning gjord dygnet runt) inte alltid värdet under arbetstid.”

Läs mer här

“- Det är en stor besvikelse att se att en så stor del av politiken inte har förstått hur viktigt radonbidraget är. I den presenterade budgeten för 2021 förlängs radonbidraget av regeringen och samarbetspartierna med enbart ett år, medan bidragsnivån väldigt beklagligt sänks. Övriga partier i oppositionen presenterade i sina skuggbudgetar också bara en förlängning med ett år och med samma sänkning. Undantaget är Sverigedemokraterna som tvärtemot har insett värdet av radonbidraget och i sitt budgetalternativ förlänger bidraget i tre år, säger Dag Sedin, ordförande svensk Radonförning.”

Läs mer här

“Radonhalten i hus kan variera stort under ett dygn, men också från dygn till dygn. Notera dock att hälsoriskerna med radon följer av att man under 10-20 år utsätts för förhöjda halter radon, vilket i förlängningen kan leda till lungcancer. Man behöver därför inte oroa sig för tillfälligt förhöjda radonhalter strax över gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det är istället det långsiktiga medelvärdet som har betydelse.

Läs mer här

“Radonmätningar görs i regel alltför sällan, men det som är än mer oroande är att flera av våra medlemmar i Svensk Radonförningen vittnar om alltför många exempel där både hyresvärdar och bostadsrättsföreningar inte heller följer upp förhöjda värden. Om en mätning visat på höga radonhalter eller värde över referensvärdet bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.”

Läs mer här

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning. 

Läs mer här

“Eskilstuna är en högriskkommun för markradon och vissa områden är mer utsatta än andra. Just nu pågår ett projekt där kommunen söker upp fastighetsägare för flerbostadshus och ber dem att utföra radonmätningar.”

“Varje fastighetsägare har ansvar för att mäta radon och vidta eventuella åtgärder om nivåer över 200 bq uppmäts. Eskilstuna kommunen har ett tillsynsansvar och kan kräva att fastighetsägare mäter och åtgärdar. Om det inte följs kan kommunen utkräva vite, men det är ingen åtgärd som man har behövt ta till.”

Läs mer och se inslaget – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/forhojda-radonhalter-i-eskilstuna

 

“250 000 villor har för hög halt av radon”

“Enligt Boverket har 250 000 villor i Sverige för hög halt av radon. Men det går att göra någonting åt det och nu kan du dessutom söka radonbidrag som innebär 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. “

Läs mer och se hela inslaget – https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/boverket-450-personer-dor-varje-ar-pa-grund-av-radon

Vi på Certo är certifierade besiktningsmän vilket gör att med vårt besiktningsutlåtande har du rätt att söka radonbidrag.

“Det är inte bara de kommunala bostadsbolagen som brister när det gäller att kontrollera och åtgärda radon. Problemen finns även bland privata fastighetsägare. SVT Nyheter och Hem & Hyras egna radontest avslöjar skyhöga värden i bostäder som skulle vara radonsanerade.”

Läs mer och se inslaget – https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-s-stickprovsundersokning-avslojar-tusentals-becquerel-radon-i-radonsanerade-hus

Källare med vattenrör
Radon enbart i källare?

Det finns mycket uppfattningar och myter om var radon egentligen finns? För att bringa klarhet i detta ska vi beskriva lite olika typer och förekomster nedan:

  • Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda radonvärden.
    • Är det något som bara finns i äldre hus? -Svaret är NEJ, markradon kan förekomma även i nybyggda hus då det inte är beroende av ålder på huset utan på vilken typ av mark huset står på.
  • Blåbetong är inte per automatik lika med radon men det innebär en förhöjd risk som ska kontrolleras.

Mätsäsongen pågår fram tills slutet av april men måste startas upp senast i slutet på februari eftersom en långtidsmätning ska vara i 2 månader. Passa på nu och gör en insats för din hälsa! https://certo.se/bestall-radonmatning-villa/ https://certo.se/bestall-flerbostadshus-matpaket/

Läs gärna mer i ämnet hos vår samarbetspartner Radonova: https://bit.ly/2GM9n2h

Nyårslöfte med hälsa & träning
Nyårslöfte

Ett nytt härligt år är här igen, lite som en oskriven bok. Det är många av oss som inte lämnar löften, men vi kan i alla fall bestämma oss för att förändra eller förbättra något. För många av oss handlar det om hälsa i någon form. Antingen träning, kost eller båda. En studie som New York Times refererar till, visar tyvärr att mindre än 10 procent har uppfyllts när året är slut. Men…det är här vi kommer in! Vi kan hjälpa till att nå ett hållbart hälsolöfte, nämligen att kontrollera så att era radonhalter är hälsosamma. Så passa på och låt 2020 gå i hälsans tecken! läs mer här: https://certo.se/radonmatning-villa/ https://certo.se/flerbostadshus/ https://certo.se/arbetsplats/ https://certo.se/bestall-radonmatning-villa/

En julklapp med omtanke

Mobillådan utsågs i år till årets julklapp av handelns utredningsinstitut (HUI). Det har varit mycket synpunkter kring detta och vi håller med och tycker att du ska vara lite egoistisk denna jul. Ge dig själv och dina nära en radonmätning istället, det är en investering i er hälsa som heter duga! Tänk också på att det finns radonbidrag att söka om ni behöver göra en radonsanering. Om du vill ha något att läsa under julledigheten så hittar du mer här;) https://svenskradonforening.se/om-radon/

Radon på arbetsplatser uppmärksammas allt mer. Anledningen till detta är förstås att vi tillbringar mycket tid på våra arbetsplatser och då är det viktigt att vi kan vara trygga med att befinner oss i en hälsosam miljö. Vi på Certo har tagit detta på stort allvar då vi under början på 2019 lanserade vår tjänst Arbetsplats Radonkontroll. Även Strålskyddsmyndigheten är mån om att berätta och informera om denna viktiga fråga då de nu har lanserat en informativ film i ämnet:

Vill du läsa mer om vår tjänst kan du göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Öppen spis, ved i vedställ av betong
Nu stänger vi fönstren och börjar värma upp…

Från och med 1/10 börjar det vi inom branschen kallar för mätsäsongen, andra kallar det eldningssäsongen. Detta är den period då vi vanligtvis har fönstren stängda och det är då det är lämpligt att mäta radon. Säsongen pågår mellan den 1:a oktober till den 30:e april. Eftersom radon är en hälsofara är det viktigt att veta att ni har sunda halter. Radon orsakar cirka 500 fall av lungcancer per år, enbart i Sverige. Detta är också en anledning till att radonbidraget infördes 2018, d.v.s. att regeringen tycker att radonbekämpning är en mycket viktig fråga. Vem bör då mäta? -Alla som inte har gjort det bör mäta. Det finns en missuppfattning att radon enbart finns i gamla hus av blåbetong. Förekomst av radon kan bero på mycket annat såsom radon i vatten eller markradon. Detta innebär att även om ni arbetar eller bor i ett nybyggt hus, är det inte säkert att det är radonfritt. Det absolut viktigaste är att ha koll hur det är, så se till att beställa en mätning omgående och nyttja radonbidraget! För arbetsgivare är det sedan 1:a juni 2018 även en skyldighet att säkerställa att man erbjuder en sund arbetsmiljö avseende radonhalter. Om du vill läsa mer om radonbidraget så kan du göra det här: https://bit.ly/2IAI0q4 Beställning av mätdosor kan göras direkt här från oss: https://certo.se/bestall-radonmatning-villa/

Radonmätning på arbetsplatser

Radonmätning på arbetsplatser har inte varit fullt lika uppmärksammat som radon i hemmet. Den nya strålskyddslagen trädde i kraft i juni 2018. Detta innebär att det blivit arbetsgivarens ansvar att ha koll på radonhalten på arbetsplatsen. Eftersom det är en arbetsmiljöfråga som påverkar medarbetarnas hälsa, är det av stor vikt att följa upp radonhalterna. Som en följd av detta har vi nyligen lanserat vår tjänst “arbetsplats radonkontroll”. Detta innebär att vi erbjuder en fullservicetjänst där vi tar hand om helheten, från information och mätning till dokumentation och åtgärder. Detta innebär att radonmätning sköts av ett externt proffs och att våra kunder därmed kan fokusera på sin kärnverksamhet. Efter att vi utfört vårt arbete kan vi även säkerställa att arbetsplatsen har sunda värden vad gäller radon. Radonova tipsar i bifogad artikel om hur man mäter radon på arbetstid och gör rätt. https://bit.ly/2TSredD Om ni vill läsa mer om vår tjänst arbetsplats radonkontroll, kan ni göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Sommaren, som vi alla älskar, innebär njutning och ledighet för många av oss. Det många inte känner till är att det dessvärre kan innebära förhöjda fukthalter i krypgrund såväl som på vind. Detta beror på att varm luft bär större mängder fukt. Därför är det en klok investering att undersöka fukthalterna och även passa på att se så att angrepp av mögel inte uppstått medan vi njutit av värmen. Detta är något som ni inte bör vänta med då grogrunden för hälsovådliga mikrober är som bäst under rådande förhållanden.

Läs mer här: https://certo.se/fuktmatning/

Bildkälla: alemdalsveckan.info

På Almedalsveckan som pågår den 30/6 -7/7 finns Svensk Radonförening på plats. Informationsflödet kring radonbidraget behöver optimeras, allt för att nyttjandet av bidraget ska bli större och miljön i de svenska hemmen och arbetsplatserna ska bli sundare. Det är en svår uppgift att nå ut i bruset och informera kring hälsoriskerna med för höga radonhalter. Vi på Certo ser mycket positivt på att Svensk Radonförening tar tillfället i akt att synas i Almedalen då det är ett välbevakat och välbesökt evenemang. För den som vill veta mer kan ni läsa här: https://bit.ly/2xdvMAE

Radonbidrag Svensk Radonförening

Den 27:e maj genomförde Svensk Radonförening sin årliga erfarenhetsdag där huvudtemat var radonbidraget som återinfördes 2018. Dessa träffar anordnas för att lyfta fram utmaningar som finns och vad föreningen bör fokusera på. Eftersom vikten av att genomföra radonsanering fortsatt är mycket stor , var detta en av huvudpunkterna på erfarenhetsdagen. Tydligheten mot allmänheten kan bli mycket bättre då vetskapen om varför det är viktigt att mäta radon med radondosor inte alltid finns bland hushåll eller arbetsplatser. Radon leder årligen till fler dödsfall i Sverige än vad trafiken gör, vilket är viktigt att komma ihåg!

För oss på Certo AB är det förstås viktigt att nå ut med denna typ av information både på grund av att det är en del av vår verksamhet och att vi gör en insats för folkhälsan. Det finns en ytterst viktig hälsoaspekt gällande radon och vikten av att kontrollera och ha vetskap om radonhalten i bostaden eller på arbetsplatsen. Kom ihåg att radonbidraget finns och att hushåll kan nyttja detta som ett bra och viktigt stöd för att få ner radonnivåerna till en bra och hälsosam nivå. Att staten subventionerar sanering av radon, understryker vikten av att det görs. Vetskapen om radonbidraget är också varierande och även vad radonmätning har för pris när man använder radondosor. Om du vill veta mer kan du läsa här: https://certo.se/radonmatning-villa/ Om du är intresserad av att läsa mer om radon på arbetsplatser kan du göra det här: https://certo.se/arbetsplats/

Du kan läsa mer om Svensk Radonförenings erfarenhetsdag 2018 här: https://bit.ly/2ET8c0r

Den nya strålskyddslagen som trädde i kraft den 1 juni 2018 innebär nya föreskrifter om radon på arbetsplatser. För arbetsgivare som alltid har ansvar för arbetsmiljön innebär detta att radonhalter över 200 Bq/m3 måste åtgärdas för att erbjuda en arbetsmiljö som är hälsosam. För att stötta företag och organisationer kan vi nu stolt erbjuda vår tjänst Arbetsplats som innebär att vi tar hand om helheten vad gäller hantering av radon på arbetsplatsen. Läs mer här :

Radonbidraget för sanering av radon är återinfört från den 1:a juli. Detta är en hjälp för att säkerställa att radonhalterna i fastigheter är på en hälsosam nivå. I nedanstående artikel från Jönköpings-Posten (JP.se),  informerar Göran Lindblad om radonmätning och hur bidrag till radonsanering kan sökas via Boverket. För att ansöka klicka här blankett. 

Se mer information hos Boverket: Boverket.se

Radonbidraget kan från 2018-07-01 sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Regeringen har avsatt totalt 31,5 miljoner kronor för 2018 och 72 miljoner årligen för 2019-2021. Det går att söka ROT-avdrag för arbetskostnader och radonbidrag för materialkostnader.

Ansökningsblankett för radonbidrag här

Läs mer hos Boverket här

Skatterverkets information om ROT-avdrag här

Miljönämnden i Skaraborg tar radonproblematiken på allvar och hotar fem bostadsrättsföreningar och en fastighetsägare med vite om 50 000 kronor om radonåtgärder inte genomförs. Man hänvsisar bl a  till Folkhälsomyndighetens riktvärde och det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som ska vara uppfyllt 2020.

Läs mer här om nyheten här.

Den 1 juli återinförs det statliga bidraget till åtgärder mot radon i småhus. Syftet är att minska radonhalten i inomhusluften.

Bidraget gäller enfamiljshus och ansökan ska skickas in till länsstyrelsen i det län där huset finns. Pengarna delas ut för hälften av en skälig kostnad för åtgärderna mot radon. Som mest går det att få ut 25 000 kronor.

LÄS MER

“Regeringen har idag den 21 mars beslutat att återinföra bidraget för radonsanering i småhus. Syftet med bidraget, som kan sökas från och med den 1 juli 2018, är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus.

I budgetpropositionen för 2018 aviserade regeringen en satsning för att minska hälsoproblemen kopplade till radon i bostäder. I dag har regeringen beslutat om att återinföra radonsaneringsbidraget i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och själv bor i.

Bidraget täcker 50 procent av skäliga åtgärdskostnader upp till 25 000 kr. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 becquerel per kubikmeter.

– I Sverige har hundratusentals bostäder fortfarande för höga radonhalter. Dessutom orsakar radon omkring 500 cancerfall varje år, så det handlar om väldigt många människors hälsa, säger bostadsminister Peter Eriksson.

Förordning om bidrag till åtgärder mot radon i småhus träder i kraft den 1 juli 2018. Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen.”

Läs mer här

“Nu har regeringen fattat beslut om ett nytt radonbidrag. Bidraget kommer att kunna sökas från och med den 1 juli 2018 och riktar sig till småhusägare i behov av radonsanering. Boverket håller för närvarande på att ta fram föreskrifter och blanketter.

Boverket kommer inom kort att lägga ut mer information om hur ansökan ska gå till och vilka villkor som gäller.

Radonmätning i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen 1 oktober – 30 april för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Om du redan har gjort en mätning och har för avsikt att söka bidraget bör du inte påbörja några radonsaneringsåtgärder innan ansökan.

Mer information om radon hittar du i “Relaterad information” där du också hittar en länk till regeringens pressmeddelande om ett nytt bidrag.”

Länk: https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/radonbidrag/

 

“Svensk Radonförenings ordförande Dag Sedin kommenterar regeringens beslut att återinföra radonbidraget:

“Som branschorganisation är vi glada över att regeringen tagit sitt ansvar att åter införa radonbidraget för egna hem. Genom olyckliga omständigheter togs bidraget bort 2014 i samband med nyvalet och all den turbulens som rådde kring den nya budgeten. I samband med återinförandet höjs nu bidraget till 25000kr (max 50% av 50000kr) vilket möjliggör åtgärder av egna hem för de problemställningar man ställs inför när man upptäckt förhöjd radonhalt. Det är viktigt att rätt åtgärder genomförs, och i vissa fall är det förenat med en större investering. På så sätt välkomnas det nya taket för radonbidraget. Nu kan vi se fram emot att färre personer drabbas av lungcancer, vilken idag tyvärr är så pass många som 500 personer per år.”

Den nya förordningen är nu införd vilket innebär att radonbidraget åter igen kan sökas från 1 juli 2018.”

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/svensk-radonfoerening/news/svensk-radonfoerenings-ordfoerande-dag-sedin-kommenterar-det-aaterinfoerda-radonbidraget-299796

Det finns regler, så kallade nationella riktlinjer, för hur våra bostäder får lov att påverka hälsan, men trots det uppskattar alltså myndigheterna att 1,4 miljoner svenskar bor i bostäder med fukt och mögelproblem.

Länk: http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/14-miljoner-svenskar-bor-i-hus-med-fukt-och-mögelproblem-3960813.

 

Redovisning och bokslut sker i samarbete med Lidhed Boström Redovisning & Revision AB www.lidhedbostrom.se